وبلاگ تخصصی طب اورژانس ( آذر ماه ١٣٨٨)

 

مقالات

 

·       تاریخچه طب اورژانس 

 

نکته هایی از مراجع اورژانس

 

 

مسمومیت با گیاهان (اسامی یا معادل فارسی)

 

 

آزالیا           آلوا          

 

 انگشدانه          چشم خرچنگ        

 

خرزهره          دیفن باخیا      

زبان مادرزن/ شوهر         

 

 شوکران آبی           شوکران سمی          کاکتوس        

 

 گل برف           گون سمی         گیاه لال کننده

 

لوبیای دعاگو           لوبیای هندی        

 

مسمومیت با گیاهان (اسامی لاتین و انگلیسی)

 

Abrus precatorius        

Aloe(Aloe barbadensis)       

Azalea(Rhododendron spp)

Cactus        Caladium           

Cicuta maculata      

Conium maculatum     Convallaria majalis 

Devil's Ivy          Dieffenbachia amoena    

Digitalis purpurea             Dumbcane     

Jimsonweed(Datura spp)

Fox glove

 Lily of the valley 

Oleander(Nerium oleander) 

Poison Hemlock               Pothos

Schefflera     

Water Hemlock