اثرات اتیلن گلیکول بر بدن  

سموم قابل شناسایی در گرافی

علل افزایش LDH

تغییرات نواری در انواعی از مسمومیت