آمفتامین‌ها 

وایتکس

بنزودیازپین در نارسایی کبدی

آرام بخشی در افراد مسن

هیپودنسیتی در بازال گانگلیون

اثرات متانول بر بدن

اثرات اتیلن گلیکول بر بدن

تغییرات نواری در انواعی از مسمومیت

سموم قابل شناسایی در گرافی