مایع نگهدارنده(maintenance) در کودکان

مایع نگهدارنده یا maintenance در کودکان نیاز به محاسبه دارد. مایع زیاد در کودکان می‌تواند فشار شدیدی به قلب کوچک آنها وارد کند که کاهش برون ده قلبی خود را با افزایش ضربان جبران می‌کنند.

متن کامل