مایع درمانی در سوختگی

یکی از مواردی که در سوختگی اهمیت دارد محاسبه مایع بیمار است. برای محاسبه مایع مورد نیاز بیمار باید علاوه بر مایع نگهدارنده ، مقدار مایع از دست رفته در بیمار را اندازه‌گیری کرده و به نگهدارنده افزود.

برای برآورد مایع از دست رفته فرمول‌های زیادی وجود دارد بفرض فرمول پارکلند که در آن 4 برابر وزن فرد در سطح سوختگی وی افزوده شده و میزان کمبود گفته می‌شود.

متن کامل