هر ساله با رسیدن فصل سرما و شروع استفاده از سیستم‌های گرمایشی، اخبار مرگ ناشی از گازگرفتگی را در نشریات می‌خوانیم. اما حقیقتا گازگرفتگی چیست؟