آیا می‌توان بین زندگی مشترک یا همان خانه و خانواده و اورژانس با مفهوم بیمار و پزشک ارتباطی پیدا کرد؟

-         هر واقعه‌ای در این دو می‌تواند رخ بدهد بدون اینکه از قبل اثری از آن باشد.

-         اگر نسبت به وقایع کوچک در آن‌ها بی تفاوت باشیم، ممکن است یکباره شرایط از دستمان به کلی خارج شود.

-         با اینکه در ظاهر در هر دو موقعیت 2 نفر اعضاء اصلی هستند اما افراد و شرایط بسیاری روابط و شرایط را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

-         باید افراد اصلی در هر دو جا بهم اعتماد داشته باشند. عدم اعتماد یا شک یکی از اعضاء می‌تواند سازماندهی و عملکرد را مختل کند.

-         برای تداوم ارتباط لازم نیست هر چیزی گفته شود تا چیزی ناگفته نماند. این شرایط است که نیاز به دانستن و فهمیدن را برای اعضاء تعیین می‌کند.

-         با اینکه حوادث بسیاری در این دو فضا رخ می‌دهد اما اغلب باید حوادث بسیار بغرنج یا مرگبار باشند تا بتوانند ریشه‌ها و اصول پایه‌ای را زیر سوال ببرند.

-         آدم‌ها از فرهنگ‌های متفاوت، با شخصیت‌ها و تربیت‌های خاص در کنار هم قرار می‌گیرند اما باید برای نزدیک شدن، خودشان را در اولویت دوم قرار دهند.

-         هیچ‌کدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارد. وجود هر دو در کنار هم ساختار سازی می‌کند.