تفسیر نوار قلب برای پزشکان اورژانس

بسیاری از پزشکان در اورژانس با مشکل تفسیر نوار قلب مواجه هستند. شاید این فایل متنی همراه با مثالهای آن بتواند تا حدی این مشکل را حل کند.

برای دانلود

ECGs for Emergency physician

نوشته:

Amal mattu and William brady

کلیک کنید.