عقربگزیدگی

عقرب در سراسر جهان یافت می‌شود. گونه‌های بشدت سمی آنها در خاورمیانه، هندوستان، شمال آفریقا، آمریکای جنوبی و مکزیک زندگی می‌کنند، از سوی دیگر تمام گونه‌های عقرب می‌توانند انسان را مورد گزش قرار دهند، ولی بیشتر گونه ­ها اندکی بیشتر از درد موضعی حاصل از گزش زنبور، درد ایجاد می‌کنند.

جاگیری اتفاقی آنها داخل لباس‌ها یا کفش‌ها به گزیدگی منجر می‌شود. با توجه به این که عقرب‌ها در شب فعال هستند، بیشتر گزیدگی‌ها نیز در شب اتفاق می‌افتد. عقرب‌ها فقط به دلیل دفاع از خود اقدام به نیش زدن می‌کنند و هرگز به قصد حمله از نیش خود استفاده نمی‌کنند. به دلیل زاد و ولد عقرب‌ها در ماه‌های اول سال و وفور عقرب‌های جوان، بیشتر این‌ها باعث ‌گزیدگی می‌شوند، ولی چون توان و ظرفیت عقرب‌های جوان برای ساختن سم کم است، نیش آنها باعث عوارض و آسیب کمتری می‌شود.

برای ادامه کلیک کنید.