مسمومیت با قارچ‌ها

قارچ ها از گیاهانی هستند که به عنوان ماده غذایی کاربرد پیدا کرده اند. قارچ ها همگی خوراکی نبوده و دارای انواع سمی نیز بوده و استفاده از انواع سمی آن می تواند اثرات زودرس و دیررس داشته باشد. مسمومیت آنها از 3طریق ممکن است:
    1) مسمومیت اتفاقی که عموما در کودکان هنگام بازی رخ می دهد. مسمومیت در این روش خفیف است.
    2) خوردن قارچ سمی به جای نوع غیر سمی(خوراکی) که عموما با علائم شدید همراه است.
    3) استفاده از قارچ به واسطه خواص روانی آن که به عنوان سوء مصرف در جوانان دیده می شود.
    برای مشاهده متن کامل
کلیک کنید.