به همراه گفتم:"یه گاز از پرستار بگیر و بیا..."

همراه:"من باهاش از این شوخیا ندارم!!"

یادم باشه که مردم گاهی با کلمات رایج ما آشنایی ندارند. بهتره یادم باشه. این دفعه که به خیر گذشت!