زن‌های شهر ری در روزهای تعطیل بیشترین مراجعه کنندگان اورژانس از نظر اقدامات جراحی سرپایی هستند. 3 فرضیه می‌توان برای این واقعه عنوان کرد:

1)    زن‌ها روزهای تعطیل که همسرانشان در منزل هستند به امورات خانه رسیدگی می‌کنند. به عبارتی روزهای تعطیل فقط! کار می‌کنند.

2)    تنها در روزهای تعطیل به دلیل دسترسی به شوهرانشان، برای درمان مراجعه می‌کنند.

3)    شوهرانشان در روزهای تعطیل روی اعصاب آن‌ها می‌روند و میزان آسیب را افزایش می‌دهند.