خداوندا!

زیباترین روزها را نصیب کسی کن که زیباترین لحظات عمرش را برای ساختن لحظات زیبای دیگران از دست داده است.

روز پزشک بر سپید جامگان مبارک باد