تقدیم به تمامی پزشکانی که شب را بر بالین بیمار خود می‌گذرانند و از این باب منتی بر بیمار خود ندارند:

اگر هر روز را هم به نام مقدست بیارایند، پاداش یک شب زنده داری هایت نیست!