چه سخته روز پزشک باشه، تو هم شیفت باشی، مریض از سر و کولت بالا بره...

و وقتی میخای چیزی بگی یا اخمی بکنی، یکی از راه برسه و بگه روزت مبارک! خسته نباشی!

اینجاست که یادت میره دورت چه خبره. حتی اگر توانی برای تشکر نداشته باشی میتونی با یک لبخند تشکر کنی و یادت بره که دور و برت چه خبره!

وای از این اورژانس فیروزآبادی که لحظه ای آروم و قرار نداره....