همراه بیمار وسط احیای بیمار اومده و یکباره میپره وسط و با هزاران پوزش می‌پرسه:

"ببخشید آقای دکتر... مریض ما که تهوع داره اجازه می‌دید استفراغ کنه؟"

منم گفتم:"والا اجازه ما هم دست شماست!"