جمله: "مامور نیروی انتظامی به بخش زایمان" به کرات از بلندگو بیمارستان شنیده می‌شود. چند احتمای برای این جمله مطرح است:

1) پرونده مادر در حال زایمان، مشکل قانونی دارد.

2) پزشک زنان مرتکب خلاف در زمان زایمان شده است.

3) نوزاد خلاف معمول به دنیا آمده است.

4) مادر نوزاد در حال بیهوشی رازی را فاش کرده است.