احیای قلبی ریوی بر اساس دستورالعمل‌های انجمن قلب آمریکا از سال 2005 تا 2010 تغییراتی کرده است.


برای مشاهده و دریافت فایل پاورینت این تفاوت‌ها کلیک کنید.

برای مشاهده مطالب بیشتر در همین زمینه کلیک کنید.