تا حالا فکر کردید که چقدر دعا پشت سر ما پزشکا هست؟ دیدی که چقدر  دعامون می‌کنند..."مادر! خدا پدر و مادرت رو بیامرزه"، "خدا بچتوت برات نگه داره "، "خدا یک در دنیا 100 در آخرت بهت بده"، "مادر پیر شی" و ...

نمی‌دونم این همه دعا می‌تونه جبران اون همه اشتباه و خطای پزشکی رو بکنه؟! اما می‌ترسم با این همه دعا برای والدین و بچه و ... همه رو ببرند بهشت.... و من بیچاره بمونم و حوضم!