ممیزی صدور گواهی ISO9001:2008 طی دو مرحله در مهر ماه سال جاری برگزار شد و با اثبات انطباق سیستم طراحی شده با الزامات استاندارد، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور موفق به اخذ این گواهینامه شد.

به گزارش خبرنگار وب دا، ‌با توجه به تاثیر ملموس استقرار سیستم های نوین مدیریتی در بخش های عملیاتی، سیستم مدیریت کیفیت در سال 89 و 90 در مرکز اورژانس تهران و مرکز مدیریت حوادث و  فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم استقرار یافته و این دو مرکز نیز موفق به اخذ گواهینامه شدند.

بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت نگاه سیستماتیک در مدیریت و رویکرد علمی در زمینه سیاست گذاری،‌ تعیین خط مشی،‌ برنامه ریزی، ‌سازماندهی، آموزش، پژوهش،‌ نظارت و کنترل حوادث و فوریت های مرتبط با نظام سلامت کشور،‌ پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور از مهر ماه 89 آغاز شد.

‌این گزارش حاکیست، کلیه مدیریان و کارشناسان در دوره های آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت، آشنایی با الزامات استاندارد و همچنین مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت شرکت کردند و پس از اعلام نتایج ممیزی داخلی و اجرای موارد توصیه شده، جلسه بازنگری مدیریت با حضور ریاست مرکز، ‌نماینده مدیریت، ‌معاونین،‌ مدیران و کلیه کارشناسان الزامات استاندارد ارائه شد.

 سه شنبه 10 آبان 1390- 10:34 / شماره خبر: 48130