به گزارش وب­دا بر اساس آخرین ارزشیابی معاونت تحقیقات و فن آوری  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب 69 هزار و 149 امتیاز همچنان در صدر  قرار دارد.

بر اساس این گزارش در ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب 69 هزار و  149 امتیاز رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با کسب 34 هزار و 743 امتیاز رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کسب 30 هزار و 217 امتیاز رتبه سوم را بدست آوردند.

این گزارش حاکیست در این ارزشیابی امتیاز خام هر دانشگاه متشکل از مجموع امتیازات حاصل از چهار محور حاکمیت، توانمند سازی، تولید دانش و تحقیقات دانشجویی مورد محاسبه قرار گرفت. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد پژوهشگر تطبیق یافته و بودجه پژوهشی شامل کل بودجه دانشگاه، بودجه پژوهشی دانشگاه، بودجه طرحهای مصوب و بودجه طرحهای منطبق با اولویت مورد توجه قرار گرفت. در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک رتبه های چهارم تا نهم به ترتیب به دانشگاههای شیراز، مشهد، تبریز، اهواز، و کرمان اختصاص یافته است.

برگرفته از سایت وی دا سه شنبه 8 آذر 1390

www.webda.ir