رییس سازمان غذا و دارو با توجه به گزارش موارد متعددی از عوارض شدید و تهدیدکننده حیات ناشی از مصرف سفتریاکسون، در خصوص تجویز و مصرف این دارو  به تمامی افراد شاغل در حرف پزشکی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر احمد شیبانی با صدور بخشنامه ای به کلیه مراکز درمانی دولتی و خصوصی، اظهار داشت: باتوجه به گزارش چند مورد مرگ مشکوک در مورد استفاده از سفتریاکسون، بخشنامه ای را برای افراد شاغل در حرف پزشکی در کلیه مراکز دولتی و خصوصی تابعه اعم از شبکه های بهداشتی درمانی، مطب ها، درمانگاه ها، بیمارستان ها و داروخانه ها صادر کرده ایم.

متن کامل این بخش نامه به شرح زیر است:

1- از تجویز و مصرف سفتریاکسون در مواردی مانند سرماخوردگی و سایر مواردی که از جمله موارد مصرف تایید شده این فرآورده نیست.جداً خودداری شود.

2- از تزریق سریع وریدی سفتریاکسون جداً خودداری شده، انفوزیون وریدی در محلول مناسب حداقل 15 الی 30 دقیقه به طول انجامد

3- پیش از تجویز یا تزریق سفتریاکسون، حتماً در مورد سابقه حساسیت دارویی بیمار نسبت به سفتریاکسون یا سایر سفالوسپورین‌ها (مانند سفالکسین، سفالوتین، سفیکسیم، سفتازیدیم، سفازولین و ...) یا پنی‌سیلین‌ها از بیمار سوال شود. مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سفتریاکسون یا سایر سفالوسپورین‌ها ممنوع می‌باشد. همچنین با توجه به حساسیت متقاطع پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها، در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی‌سیلین‌ها نیز تجویز این فرآورده فقط در مواقع بسیار ضروری و با احتیاط فراوان صورت پذیرد.

4- تزریق سفتریاکسون باید صرفاً توسط افراد مجرب، در مراکز مجهز به سیستم احیاء انجام گیرد و از تزریق توسط افراد غیرحرفه‌ای یا در مکان‌های غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیاءجداً خودداری شود.

5- مصرف همزمان سفتریاکسون با محلول‌ها یا فرآورده‌های حاوی کلسیم در نوزادان حتی به صورت انفوزیون از رگ‌های متفاوت ممنوع می‌باشد.

6- حتی‌الامکان از مصرف محلول‌ها یا فرآورده‌های حاوی کلسیم تا 48 ساعت پساز آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه‌های سنی اجتناب گردد.

7- مصرف سفتریاکسون در نوزادان مبتلا به هایپر بیلی روبینمیا، بویژه نوزادان نارس، ممنوع می‌باشد مطالعات نشان داده است که سفتریاکسون قادر بهجابجایی بیلی روبین از محل اتصال به آلبومین سرم می‌باشد و لذا امکان ایجاد انسفالوپاتی ناشی از افزایش بیلی روبین در این بیماران مطرح می‌باشد.

8- استفاده از رقیق کننده‌های حاوی کلسیم، مانند محلول رینگر، به منظور آماده سازی سفتریاکسون جهت تزریق، ممنوع می‌باشد.

9- مسئولین فنی داروخانه‌ها باید از تحویل بدون نسخه این فرآورده (همانند سایر داروهای تحت نسخه) جداً خودداری نمایند، بدیهی است تحویل بدون نسخه دارو توسط داروخانه پیگرد قانونی خواهد داشت و براساس قانون برخورد خواهد شد.

 برگرفته شده از سایت وب دا
http://www.webda.ir/index.aspx?siteid=326&pageid=32628&newsview=52352