آیا تا به حال دستور تجویز پلاسمای تازه منجمد داده‌اید؟

می‌دانید این محصول خونی را تا چند ساعت میتوان در هوای اتاق نگهداری کرد؟

اگر نخواستی که مبادرت به پلاسمای ذوب شده کنید چه باید بکنید؟

برای دانستن تمام مطالب راجع به پلاسمای تازه منجمد شده کلیک کنید.