امروز کلاس برای آموزش تجویز خون رفته بودم. یکی از مدرسین عنوان می‌کرد، زمانی که تیم اعزامی از WHO برای آمار  عوارض ناشی از خون سوال کرده بودند جواب تیم ایرانی به دلیل نداشتن آمار عدد صفر بوده است!

ایران حدود 4 سال از تدوین قانون مراقبت از خون در آن می‌گذرد اما تا به امروز نتوانسته تیمی برای نظارت بر مراقبت از خون ایجاد کند.

به تازگی طی هماهنگی با بیمارستانهای دولتی، درمانی، نظامی شروع به راه اندازی آموزش سراسری به پرسنل در ارتباط با تجویز خون شده است. پزشکی مسوول این ارتباط و آموزش می‌شود که به نام پزشک هموویژلانس(مراقبت از خون) گفته می‌شود.

امیدوارم این تشکل راه گشای ریخت و پاش در سیستم خون و ترکیبات خون باشد.