یکی از بخش‌های منتشر در کل بدن انسان خون است. این بافت زنده توانایی حرکت داشته و با حرکت خود وظایف انتقال اکسیژن، مواد غذایی، دفاع از بدن را به عهده دارد. 


برای مشاهده ساختار خون، کلیک کنید.

برای مشاهده دلایل و معیارهای تجویز اورژانسی خون، کلیک کنید.