زندگی همهمه ی مبهمی از رد شدن خاطره هاست. هرکجا خندیدیم زندگی هم آنجاست!
بهار آمد و فصل نو را با آرزوی روزهایی زیباتر از آنچه بود آغاز می‌کنیم.

نوروز بر همه هموطنانم مبارک باد