آیا تا بحال در مورد داروهایی فکر کرده‌اید که تشنج نمی‌دهند. دو دارو از داروهای ضد تشنج اینگونه‌اند. اگر تمایل به شناخت این داروها هستند اینجا کلیک کنید.