یکی از علل بروز نارسایی حاد یا همان آسیب حاد کلیوی، علل پره رنال هستند. عللی مثل کاهش حجم موثر عروقی، کاهش برون ده قلبی، از دست رفتن خون و مایعات بدن و افت فشارخون.

بنظر شما افت فشارخون در یک فرد سالم، تا چه میزانی قابل تحمل بوده و اثری بر کلیه ندارد؟

برای دانستن پاسخ سوال اینجا کلیک کنید.