از بیماری COPD تا سندرم التهاب منتشر مزمن؟

(مقاله ی ترجمه ای)

بیماری انسداد مزمن ریه یاCOPD که  با محدودیت نسبتأ غیرقابل برگشت جریان هوا در مسیرهای هوائی  نمود می یابد معمولأ پیشرونده بوده و با پاسخهای التهابی غیرطبیعی ریه به ذرات یا گازهای مهلک مخصوصأ دود سیگار همراه است. COPD  را باید برای هر فرد با سن بیش از 40 سال که در حال حاضر و یا قبلأ سیگاری بوده و دارای علائمی همچون سرفه، خلط یا تنگی نفس است در نظر گرفته شود. تشخیص و ارزیابی شدت COPD  بر اساس میزان محدودیت در جریان هوا بکمک  اسپیرومتری انجام میشود. با توجه به اینکه شواهد افزایش بابنده ای وجود دارد که نشان میدهد مابین بالین بیمار و میزان محدودیت در جریان هوا ارتباط ضعیفی برقرار است، برای برخورد اصولی نیازمند تصویربرداری، ارزیابی تحمل فعالیت و BMI(Body-mass index) بیمار می باشیم. در این نظریه ما بر آن هستیم که به آنجا برسیم که بیماری COPD تنها بیماری ریه نیست. پیشنهاد ما استفاده از نام سندرم التهاب منتشر مزمن بجای COPD است که می تواند محرکی باشد برای ارزیابی ناخوشیهای همزمان مزمن پیچیده ای که بکرات در این بیماران دیده میشود وعاملی برای دیدگاهی جدید، بطور اعم، در این بیماران است.

ادامه...