وقتی لاین به درستی گرفته شده باشد اما کار ناتمام مانده باشد!

وقتی رگ مرکزی در زیر پوست بدور خودش می پیچد!

وقتی لاین مرکزی از خط وسط می گذرد

این CV Line کجاست؟

شالدون و CV Line همزمان از یک نقطه