کاربرد فلومازنیل در مقابل با بنزودیازپین‌های خاص

فلومازنیل خوراکی و وریدی

اثرات فلومازنیل