پاراکوات از سموم نباتی است که با ضایعات سوزشی در طی مسمومیت خوراکی خود را نشان می‌دهد. حدود 40 سی سی از این سم کافیست تا انسان را از پای درآورد.