والپروات سدیم یا دپاکین


مسمومیت با آفت کش‌ها


سوختگی‌های شیمیایی


ضدافسردگی‌های حلقوی


بنزودیازپین‌ها و فلومازنیل


یادداشت‌هایی در مسمومیت