معادل سازی اپیوئیدها 

اثرات اپیوئیدها بر روی رسپتور دلتا و بروز گرسنگی 

اثرات اپیوئیدها بر روی رسپتور کاپا 

اثرات اپیوئیدها بر روی رسپتور مو

تشنج در اپیوئیدها 

ترامادول و تشابه آن با مواد مخدر 

دیفنوکسیلات و متابولیت آن 

شستشوی معده در مسمومیت با دیفنوکسیلات 

مسمومیت دیفنوکسیلات در کودکان 

دیفنوکسیلات، لوموتیل و لوپرامید 

اثرات اپیوئیدها در درمان ادم ریوی