جذب نالوکسان 

آیا نالوکسان را می‌توان خوراکی داد؟ 

شانس بروز آپنه پس از قطع نالوکسان 

چرا تجویز نارکان خلق بیمار را بهم میریزد؟

کنترل سندروم ترک ناشی از دریافت نالوکسان

مدت اثر نالتروکسان 

میزان جذب نالتروکسان خوراکی 

کنترل علامتی سندروم ترک ناشی از دریافت نالتروکسان

بوپرنورفین آنتاگونیست 2 چهره! 

چرا پاسخ بوپرنورفین به نالوکسان این قدر متفاوت است؟

تفاوت آنتاگونیست و ترک مواد