سلام

امروز توی اورژانس بودم که زنی را با STEMI آوردند.Inferior و Right درگیر بود. برای تجویز استرپتوکیناز و عارضه خونریزی نادر با پسر و همسر بیمار علاوه بر بیمار صحبت کردم. پسر بیمار که سریعأ قبول کرد. اما زن و شوهر زیر بار نرفتند. مرد میگفت : داروهای پزشک قبلی رو بزنید... گاهی میگفت: شاید خطر خونریزی زیاد باشه، کی میدونه؟!

نوار قلبی مجدد گرفتیم و همه چیز برای تجویز استرپتوکیناز کفایت میکرد. اما مرد میگفت: نوار طبیعیه. پسرش میگفت: بابا این نواره، دکتر میگه داره سکته میکنه. تو چی میگی؟ ولی شوهر خانم گیر داده بود که این نوار خوبه. استدلالش هم این بود که خودش 10 ها بار نوار گرفته و میتونه درست رو از نادرست تشخیص بده! میگفت: اگر مشکلی باشه نوار بهم ریخته میشه... من خودم میفهمم.

من نفهمیدم اینجا کی دکتره؟! والا گاهی از این آدم اینقدر تعجب میکنم که دارم شاخ در میارم!