در چه میزان از Hb می‌توان خون تزریق کرد؟

تزریق خون یک فرمول ساده نیست. این اقدام نیاز به بررسی وضعیت بیمار، بیماری‌های همزمان، امکان کنترل خونریزی و شکل خونریزی(حاد، مزمن، مداوم و یا بندآمده) دارد. اما آنچه بیان می‌شود این است که در Hb بالای 10 اندیکاسیونی برای تجویز نیست. از طرفی Hb کمتر از 6 دلیلی برای تجویز خون است تا بتواند نیازهای پایه‌ای هر بدنی را فراهم کند. البته آستانه تجویز خون در کودکان بالاتر است. و البته میزان تجویزی خون در آن‌ها و افزایش میزان خون نیز بالاتر است. در بالغین عموماً یک واحد ولی می‌توان یک واحد خون نیز تجویز کرد. تجویز یک واحد خون می‌تواند Hb را 1gr/dL افزایش دهد. در کودکان حداقل تجویزی 15mL/Kg است که هموگلوبین را 2 واحد افزایش می‌دهد.

برگرفته‌شده از کتاب تینتینالی

چاپ هفتم

ص 1493-1500