مایع آسیت یکی از چندین مایعی است که در اورژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مورد این مایع 2 علت ممکن است وجود داشته باشد:

1)   افزایش فشار پورت(ترانسودا)

2)   آسیت اگزودایی

ترانسودا اگر:

آلبومین سرم – آلبومین آسیت > 1.1 gr/dL

اگزودا اگر:

آلبومین سرم – آلبومین آسیت < 1.1 gr/dL

مانند عفونت یا بدخیمی

برای عفونت لازم است که در هر میلی لیتر مایع آسیت >250 PMN دیده شود.