بسیاری از بیماران مسموم دچار تغییر در سطح هوشیاری می‌شوند. تغییر سطح هوشیاری می‌تواند با افزایش یا کاهش هوشیاری همراه باشد. در هر حال برخورد با این بیماران اندکی با بیماران اورژانسی که مسمومیت برای آنها مطرح نیست متفاوت است چرا که لیست تشخیص‌های افتراقی محدود می‌شود.

برای آشنایی حرفه‌ای با این گروه از بیماران اینجا کلیک کنید.