این دارو یکی از داروهای وازواکتیو کاربردی در مواردی است که نیاز به انقباض عروقی برای افزایش فشارخون است. نوراپی نفرین محرک قلبی نیز هست اما اثرات وازودیلاتوری ندارد. سرجمع اثرات دارو باعث کاهش مختصر در برون ده قلبی می‌شود!

دوز معمول آن 2 تا 10 میکروگرم در دقیقه است. دقت شود که واحد تجویز آن در بر اساس مراجع طب اورژانس بر اساس کیلوگرم وزن بدن نیست.

یکی از عوارض دارو برادیکاردی است. بنابراین تعجب نکنید اگر در بیماری که به دنبال شوک دچار افت فشارخون می‌شود کاربرد این دارو باعث کاهش ضربان قلب و افزایش همزمان فشارخون شود چرا که نه تنها بهبود فشار می‌تواند باعث کاهش ضربان قلب شود بلکه اثرات خود دارو هم بر قلب کمتر از اثرات عروقی داروست.