یکی از داروهای کاربردی در بیماران در شوکی است که مبتلا به تاکیکاردی هستند چرا که اثر این دارو افزایش خون با انقباض عروقی است. فنیل افرین اثری روی قلب نداشته و با ایجاد انقباض عروقی صرف عمل می‌کند. دیده‌شده که با این اثر باعث کاهش برون ده قلبی می‌شود.

دوز آن 100 تا 200 میکروگرم در دقیقه است.

در حین تجویز آن باید انتظار برادیکاردی و بندرت آرینمی را داشت.