یکی از روش‌های مورد استفاده برای بی‌حسی موضعی استفاده از بلوک عصبی است. این اقدام باعث بی‌حسی در منطقه‌ای از پراکندگی عصب می‌شود و نیاز به تجویز میزان فراوان ماده بی‌حسی را کاهش می‌دهد. عدم تغییر در ظاهر زخم عامل مهمی برای بهتر انجام شدن ترمیم توسط پزشک است چرا که به راحتی می‌توان نقاط آسیب‌دیده را به هم نزدیک کرده و در محل دقیق قرارداد.

انجام بلوک عصبی مراحلی دارد که باید قبل از تجویز به آن‌ها توجه داشت. اولین اقدام معاینه عروقی عصبی است. باید مطمئن شد که خون‌رسانی محل برقرار است. بررسی سردی اندام، پرشدگی مویرگی(capillary refill)، نبض‌ها لازم است. از طرفی باید بررسی وضعیت اعصاب را در نظر داشت. می‌توان درد و حس انتهایی اندام را بررسی کرد. از طرفی برای انتهاهای اندام‌ها از آزمون تشخیص دو نقطه استفاده می‌شود که عموماً تا 6 میلی‌متر را تمام افراد و گاهی تا 2 میلی‌متر را تشخیص می‌دهند. بررسی حرکت اندام و کارآمدی عضلات مورد دیگری است که قبل از بلوک باید ارزیابی شود.

فراموش نشود که نباید ماده بی‌حسی در عصب که در پیرامون آن باید تجویز شود. اگر در حین تجویز بیمار دچار درد شد باید سوزن را از محل دور کرده و اقدام به تجویز مجدد کرد.