کی باید تصمیم بگیره؟

امروز بیماری با ST elevation توی اتاق CPR با هزاران بالا و پائین رفتن، SK گرفت. جریان از این قرار بود که پزشک عمومی با مشکل گوارشی یکسری دستور داده بود. جایگزین این پزشک درخواست ویزیت طب اورژانس داد. دیدم درد ادامه داره که درخواست ECG  دادم که STEMI تایید شد و باید SK شروع میکردم که همراهان تصمیم به انتقال بیمار با اون شرایط حاد کردند! حالا از من اصرار و از اونها انکار که باید ببریم و نمیشه و بیمارستان پارس خوبه و ...

آخر سر راضی شدند که بیمار همینجا اقدامات درمانی بگیرد.SK شروع شد ولی بعد از اتمام که بیمار آماده CCU بود یکباره با شور آنچنانی تصمیم به انتقال بیمار به بیمارستان پارس گرفتند! حالا هرچی توضیح میدهم که شرایط بیمار برای انتقال خرابه کی تو گوشش میره؟! آخر امر هم بیمار رو به بیمارستان پارس انتقال دادند.

اگر توی راه مشکلی برای بیمار پیش بیاد کی میخواهد جوابگو باشد؟ خب معلومه! اونا از دست من شکایت میکنند که ما نمی فهمیدیم اون پزشک باید به دامن ما آویزون میشد تا ما نمی آوردیم! ما که دکتر نبودیم!

آره در این کشور لازمه که یه قلدری بر سر آدما وایسه و دائم تو سرشون بزنه. اگر آزادی بهشون بدی  و اتفاقی بیفته سریعأ شکایت میکنند که کسی اونا رو بعنوان خطا کار نشون نده!!!

چند روز پیش برای پاره ای توضیحات در مورد بیماری که با رضایت شخصی برای انتقال به بیمارستان مسیح دانشوری رفته و تو راه مرده بود، به سعادت آباد رفتم. اگر مریض رو نگه داری و بمیره که میگند ما میخواستیم یه جای درست و حسابی ببریم ولی دکتر نگذاشت! اگر هم با میل شخصی بگذاریم ببرند که بعد شاکی میشند که اون نباید میگذاشت! خوبه که توی پرونده نوشته بودم که نیاز به بررسی بیشتر بوده و بیمار و همراهان با رضایت شخصی بیمار را انتقال داده اند؛ اونم به این دلیل که بیمارشون توی بیمارستان مسیح دانشوری پرونده داره!!

خدا عقلی به این آدمها و پولی به ما ها بده که بزنیم بریم یکجایی که اگر از دستت شکایت میکنند حداقل آدم اغش نگیره!