آیا میدانید که پایین بودن میزان عفونت در سنین کودکی با افزایش خطر آسم همراه است؟!

به عبارتی اگر تمایل دارید که کودک شما سمی نشود خیلی به اصول بهداشتی و مراقبت در جهت کاهش بیماری و محیط استریل پایبندش نکنید! البته مسلم است که بیماری‌های عفونی چنان عوارضی دارند که هیچ فردی تمایل به قبول خطر عفونت بیشتر در مقابل خطر کمتر آسم نیست.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254