آیا میدانید که غذای پر نمک که متأسفانه با فرهنگ ما عجین شده  می‌تواند با خطر آسم همراه باشد؟ بنابراین افرادی که بنا بر عقاید قدیمی اندکی نمک در سر سفره می‌خورند نه تنها در معرض خطر فشارخون هستند بلکه خطر آسم را هم در خود افزایش می‌دهند. نکته مهم در مورد مادرانی است که نمک به غذای کودک می‌افزایند تا رژیم غذایی شبیه به غذای خود به کودک و شیرخوار بدهند. این مادران زمینه را برای آسم در کودک خود ایجاد می‌کنند.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254