آیا میدانید که پوشش خانه با فرش از علل شیوع آسم است؟ شاید ذرات ریز جداشده از فرش در هوا رهاشده و زمینه‌ساز آسم شود. شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که فرش در خانه بیماران آسمی باید جمع شود!

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254