آیا میدانید که آسم ناشی از ورزش در طی ورزش بروز نمی‌کند و زمانی که ورزش به پایان می‌رسد؟ البته اگر ورزش خیلی طول بکشد می‌تواند در طی ورزش هم بروز کند.

برگرفته‌شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 254