گاهی به صورت سهوی حشیش در دسترس کودکان قرار گرفته و با حس تجربه‌ای که در ناخودآگاه کودکان وجود دارد ممکن است مسمومیت با این ماده رخ بدهد. میزان دوز خطرناک 250 تا 1000 میلی‌گرم برآورد می‌شود. کودکانی که مشکوک به مسمومیت هستند باید از نظر علائمی مورد بررسی قرار گیرند و در صورت مشاهده این علایم ظن به خطر مرگ در کودک محتمل می‌شود:

—     آپنه، سیانوز

—     برادیکاردی/تاکیکاردی

—     هیپوتونی

—     اپیستوتونوس

—     obtundation