دیابت یکی از بیماریهای رایج در دنیای امروزی است. استفاده از داروهای ضد دیابت خوراکی و یا تزریق انسولین بدون خوردن غذای کافی میتواند مولد باعث افت قند خون و عوارضی برگشت ناپذیر شود. عوارضی که با اندکی دقت و توجه به موقع با درمانی ساده بروز نکرده و سیر زندگی بیمار را تغییر میدهد.

برای شنیدن فایل صوتی "دیابت و افت قند خون"، اینجا کلیک کنید.