تب نه یک بیماری بلکه نشانه ای است که با معاینه دقیق میتوان برای آن علتی یافت. هر تبی دال بر عفونت نیست.

برای آشنایی با تب و درمان آن، فایل صوتی را از  اینجا دانلود کنید.